Ber om møte med statsministeren

Foto: Søderholm - Steen / trondelag.com

Namdal regionråd har sendt brev til statsminister Erna Solberg med krav om møte snarest mulig for å drøfte den alvorlige situasjonen for beitenæringa – og at rovviltforliket etterleves av regjeringa.

Her er hele brevet:

 

Statsminister Erna Solberg

Postboks 8001 Dep, 0030 Oslo

postmottak@smk.dep.no

 

                                                                                                                                     Namsos, 29.05.20

 

 

 

 

Anmodning om møte med statsministeren for å finne løsning på konflikten mellom rovdyr og beitedyr i Grong og Namsskogan

 

Namdal regionråd ber om et møte med Statsministeren snarest mulig for å drøfte den særdeles alvorlige situasjonen for beitenæringa i rovdyrutsatte områder i Namdalen. Ordfører Stian Brekkvassmo, Namsskogan og ordfører Borgny Grande, Grong vil representere regionen i et slikt møte sammen med leder i rovviltnemnda i region 6 – Kari Anita Furunes, og leder i Utmarkskommunenes sammenslutning (USS), Hanne Velure.

Vi henvender oss til Statsministeren fordi alle henvendelser og krav om tiltak gjennom alle tenkelige kanaler og over lang tid enten ikke er besvart eller treneres. Vi henviser til ordføreropprop av 2018 med påfølgende møte med Statsministeren, klima- og miljøvernministeren og landbruks- og matministeren som førte til konsultasjonsordningen med USS og de to departementene med mål om en bedre dialog for å senke konfliktnivået. Vi viser også til ordføreroppropet av 2019 med henvendelse til Statsministeren da Stortingets vedtak om rovviltforvaltningen ikke ble fulgt opp av regjeringen. Det har ikke skjedd noen endring etter dette. Saken treneres. Statsråder og andre myndighetsutøvere følger ikke opp rovviltforliket, og vi konstaterer at konfliktnivået har økt siden 2018.

Vi forventer og krever at det ryddes opp.

I vår region er det spesielt kommunene Grong og Namsskogan som opplever denne konflikten hardt og brutalt. Begge kommunene har et aktivt beitebruk med sauer som om kort tid slippes på beite. I disse kommunene er det også aktiv reindrift. Rett gjennom begge kommunene går skillet mellom beiteprioriterte områder (på vestre side av Namsen/E6) og rovviltprioriterte områder for blant annet bjørn (østre side av Namsen/E6). Rovviltforliket fra 2011 forutsatte at rovdyr skulle ha forrang i rovviltprioriterte områder, mens beitedyr skal ha tilsvarende forrang i beiteprioriterte områder. I disse områdene opererer både bjørn, jerv, gaupe og ørn.

Når vi nå står overfor en ny beitesesong, vet vi med stor sikkerhet at det blir store tap av sau og rein på utmarksbeite. Vi ønsker derfor å kunne ta ut rovdyr i beiteområdene slik at vi kan redusere tapene og slipper å få gjentakelse av fjorårets beitesesong.

De to kommunene har siden november 2019 forsøkt å få på plass tiltak som reduserer tapsrisikoen.

 • Det har vært løpende dialog med Fylkesmannen i Trøndelag, landbruk og miljø, samt fylkesmann Frank Jenssen
 • Møter med klima- og miljødepartementet ved statsråd og statssekretær.
 • Møte med landbruks- og matdepartementet v/statssekretær
 • Møte med Mattilsynet, lokalt og regionalt
 • Møte med faglag, både lokalt, regionalt og nasjonalt
 • Det er søkt om uttak av potensiell skadegjører på vårsnø
 • I møtet 8. februar med klima- og miljødepartementet ble det fremmet et tydelig krav om å få ta ut binne i det beiteprioriterte området. Vi ble lovet en snarlig avgjørelse.

Fra myndighetenes side er det vist stor vilje til å se på ulike tiltak for å skille sau og rovdyr. Dette er tiltak som tidlig nedsanking, inngjerding og omstillingsmidler. Men det eneste tiltaket som vil dempe konflikten i beiteprioriterte områder; uttak av potensiell skadegjører, har vi ikke fått svar på selv om vi har gjort flere ulike henvendelser siden februar i år.

Det er svært frustrerende at Stortingets vedtak om todelt forvaltning ikke følges opp av utøvende myndigheter. Som kommuner opplever vi:

 • At den grunnlovsfestede retten til beiting i utmark, gradvis tas fra oss.
 • Vi nektes innsyn i miljøforvaltningens prosesser.
 • Vi opplever å ikke få svar på hvilke tiltak staten vil sette i verk for å dempe risikoen fram mot årets beitesesong.
 • En klima- og miljøminister som trenerer Stortingets vedtak og går mot rovviltforliket.
 • Ansvaret for rovviltforvaltninga skyves over på enkeltbrukere, lokalsamfunn og kommuner. Dette er krevende for både dyrenes og menneskenes velferd.
 • En klima- og miljøminister som har tatt direkte kontakt på telefon med ordførerne i Grong og Namsskogan og spurt hvorfor bøndene ikke er løsningsorienterte, og om de er prinsippryttere.

Vi ønsker å forholde oss til Stortingets rovviltforlik og forventer at utøvende statlige myndigheter også gjør dette. I kjerneområdene for rovvilt er sauebruket nedlagt og en rekke bønder har omstilt seg til andre produksjoner eller sluttet med landbruk.

Likeså forholder vi oss til den todelte soneforvaltninga med rovdyrprioriterte og beiteprioriterte områder og rovviltnemndas forvaltningsplan for region 6. Forvaltningsplanen for region 6 er godkjent av Staten. 12. mars 2020 ble det sendt brev til Miljødirektoratet fra rovviltnemnda om behov for ekstraordinært uttak av bjørn i kommunene Grong og Namsskogan. Vi er også gjort kjent med at rovviltnemnda i møtet 26. mai ikke vil unnta binne med unge(r) samt hennes unger (uansett alder) ved lisensfelling.

 

I tillegg vil vi minne om vedtak 379 i Stortinget av 3. mars etter representantforslag om etterlevelse av rovviltforlikets bestemmelser om beiteprioriterte områder og yngleområder for bjørn: Stortinget ber regjeringen om å sikre at bjørnebestanden, herunder bjørnebinner, blir forvaltet med utgangspunkt i den todelte målsettinga, slik at skillet og forvaltninga mellom rovviltprioriterte områder og beiteprioriterte områder ikke endres fra vedtakene i rovviltforliket.

Vi forventer at det i de beiteprioriterte områdene skal være mulig å drive utmarksbeite hele beitesesongen og at skadedyr tas ut effektivt. I de beiteprioriterte områdene skal rovdyr vike for beitedyr. Dette innebærer at terskelen for å gi skadefelling i disse områdene skal være svært lav. En forsvarlig rovdyrpolitikk i tråd med rovviltforliket, tilsier at bjørn som beveger seg inn på et beiteprioritert område, tas ut før skade oppstår.

Dessverre er ikke dette tilfelle.

Beitesesongen er allerede i gang i deler av Trøndelag, og ganske snart også i Grong og Namsskogan. Det haster å få en avklaring på hvordan Staten vil følge opp rovviltforliket fra 2011 og som senest i mars ble verifisert av Stortinget gjennom behandling av dokument 8:7 S (2019-2020), inst. 152 S (2019-2020).

På vegne av våre kommuner, og andre kommuner i samme situasjon både i Trøndelag og andre fylker, oppfordres Statsministeren på det sterkeste om å engasjere seg i saken og sørge for at rovviltforliket følges opp i beitesesongen.

Derfor ber vi om umiddelbar mulighet til et møte med Statsministeren for avklaring om tiltak og iverksetting av disse.

 

Ordførerne i Namdalen

Stian Brekkvassmo, Namsskogan                            Borgny Kjølstad Grande, Grong

Hans Oskar Devik, Røyrvik                                         Bente Estil, Lierne

Hege Nordheim-Viken, Høylandet                          Per Olav Tyldum, Overhalla

Arnhild Holstad, Namsos                                           Olav Jørgen Bjørkås, Flatanger

John Einar Høvik, Osen                                              Amund Hellesø, Nærøysund

Elisabeth Helmersen, Leka

Kategori: ,