Distriktsindeksen – uttalelse

Foto: Søderholm - Steen / trondelag.com

Uttalelse sendt til Kommunal- og moderniseringsdepartementet 1. februar 2018:

Uttalelse om distriktsindeksen

Namdal regionråd slutter seg til uttalelser innsendt av flere av våre kommuner og av rådmannsutvalget i KS Trøndelag. Regionrådet ønsker selv å uttale følgende om forslaget til ny distriktsindeks:

Vi registrerer at mange kommuner – blant disse også flere i Trøndelag – får negative endringer som følge av ny indeks. Noen får til dels betydelige endringer, mens mange i denne omgang ikke får endringer. I Trøndelag ser det ut som bare en av 47 kommuner kommer bedre ut enn i forrige indeks.

Kommuner som har uheldig befolkningsstruktur får mindre kompensert, og i samme retning trekker det at levekårsfaktoren tas bort. Kommunene med de sterkeste distriktsutfordringene etter dagens indeks ser ut til å få enda større utfordringer, mens de som har svakere distriktsutfordringer ser ut til å komme bedre ut.

Namdal regionråd registrerer også at flere andre distriktsvirkemidler vil bli foreslått endret i nærmeste tid, og vi frykter at summen av endringer vil gi kommunene og næringslivet svekkede vilkår i åra framover. Isolert sett kan det oppleves som næringslivet gis bedre vilkår, også i distriktene. Men våre kommuner, som skal gi tjenester både til innbyggere og næringslivet, opplever at verktøykassene for å gi tilfredsstillende ytelser svekkes gjennom de ordningene som gjelder, og måten de utvikles på.

Namdal regionråd er ikke uenig i at det utarbeides en ny indeks, men oppfatter at den som nå foreslås, bidrar til å svekke distriktene.

Med vennlig hilsen

Arbeidsutvalget i Namdal regionråd

Amund Hellesø, Leder I Namdal regionråd/ordfører I Vikna                   

Per Olav Tyldum, ordfører Overhalla

Arnhild Holstad, ordfører Namsos

Hege Nordheim-Viken, ordfører Høylandet

Bente Estil, ordfører Lierne

Roar Leirset, rådmann Osen

Kategori: