Gi innspill til kystsoneplan for Namdalen

Foto: Søderholm - Steen / trondelag.com

Har du ønske om en kajakkløype eller en vannscooterløype i kommunen din?

Vet du om ei badestrand eller et friluftsområde som vi bør ta hensyn til i planen?

Eller et viktig lokalt fiskeområde?  Eller har du andre forslag?

Kommunene Leka, Nærøysund, Høylandet, Namsos, Flatanger, Osen, Åfjord og deler av Ørland er i gang med å utarbeide en felles arealplan for sjøområdene – «Kystsoneplan for Namdalen». Vedtatt planprogram gjør rede for formålet med planarbeidet, planprosessen og deltakere, opplegg for medvirkning, spesielt i forhold til grupper som antas å bli særlig berørt, hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for utredninger. Planprogrammet som er vedtatt av alle kommunene finner du her:

Mange har interesse av hvordan sjøområdene skal forvaltes og brukes, og vi vil høre fra så mange som mulig før forslaget til planen blir utformet. Vi ønsker innspill fra innbyggere, næringsaktører, interesseorganisasjoner og andre om hvordan kystsonen bør brukes. Du kan sende innspill på e-post til postmottak@namdalregionrad.no

Vi har i denne forbindelse fått bistand fra Trøndelag fylkeskommune med å opprette et kartinnsyn (link) som inneholder relevant stedfestet informasjon fra sektormyndighetene og deltakerkommunene. Vi oppfordrer sterkt om å ta i bruk denne løsningen. Både med tanke på å gjøre seg mer kjent i planområdet, og for å benytte løsningen til å markere i kartet hvor innspillet er tilknyttet geografisk. Løsningen har funksjonalitet for eksport/print av kart og bør legges ved tekstlig omtale. For veiledning i løsningen kontakt: Jan-Christer Torvik, Mob.: 95922470 | jc@arcon.no

Trøndelag fylkeskommunes kartinnsynsløsning finner du HER

Innspill fra næringsaktører til arealdelen som ønskes vurdert, må følge denne malen: 

Hensikten med opplysningene er å danne utgangspunkt for konsekvensutredning etter kravene i plan- og bygningslovens kapittel 4. Kommunene er ansvarlig for at konsekvensutredning (KU) blir foretatt.

Næringsaktører oppfordres også om å legge ved stedfestede data. Gjerne markert med påtegninger i OLEX-kart.

 

Frist for innspill: Utsatt til 30. april 2020.