Namdalen – en næringsvennlig region

Foto: Søderholm - Steen / trondelag.com

Et sterkt næringsliv er avgjørende for vekst og utvikling. Namdal regionråd har tro på at samarbeid om næringsutvikling vil bidra til å styrke kompetansen, øke lønnsomheten og gi flere arbeidsplasser i regionen.

Regionrådet har derfor besluttet å gjennomføre et prosjekt der vi skal jobbe med å styrke våre tjenester og service overfor næringslivet. I arbeidet benytter vi verktøyet NNæringsvennlig region”, utarbeidet av Innovasjon Norge, og i tillegg er PwC engasjert for å fasilitere og bistå oss i prosessen.

Næringsvennlig region (NVR) er et verktøy utarbeidet for kommuner, regionale enheter og fylkeskommuner som ønsker mer samarbeid om næringsutvikling og utvikling av offentlige tjenester til næringslivet.

I første omgang gjennomfører vi en forstudie. Dette er en kartlegging av de deltakende kommunenes eksisterende tjenester og service overfor næringslivet, næringslivets behov for bistand fra næringsutviklere samt å forstå målgruppene sine roller i utviklingsarbeidet. Den beskriver nå-situasjonen og en ønsket situasjon for næringsutviklerrollen. Å skape en forståelse hos aktørene for hva som kjennetegner næringsvennlige regioner og hvilke forutsetninger som skal til for å lykkes er en viktig del av forstudien.

PwC vil i forstudien intervjue representanter fra næringsutviklerrollen i de deltakende kommunene, gjennomføre spørreundersøkelse blant bedrifter i regionen, og fasilitere en fellessamling med deltakere fra kommunene og næringsapparatet. Intervjuene og spørreundersøkelsen vil bli gjennomført høst. Fellessamlingen er planlagt gjennomført 22. januar 2020, og egen invitasjon vil bli sendt ut til denne.

Kategori: