NYHETSBREV des. 2021

Foto: Søderholm - Steen / trondelag.com

 Prosjekt Bioøkonomi i Namdalen

Bakgrunnen for prosjektet er at Namdal regionråd i 2018 vedtok sin egen strategi for bioøkonomi i Namdalen. Prosjektet skal bidra til å realisere denne strategien. Det er et 3-årig prosjekt som eies av partnerskap Namdalen, som består av Namdal regionråd, Nord universitet og SINTEF.
Prosjektet er finansiert av Trøndelag Fylkeskommune og Namdal Regionråd, og er nå inne i andre prosjektår.

 

Prosjektets hovedmål er hentet fra bioøkonomistrategi for Namdalen:

Økt verdiskaping og sysselsetting innen bioøkonomien i Namdalen.
AP 1. Kunnskap og kompetanse om bioøkonomi i skole, i næringsliv og forvaltning.
AP 2. Næringsutvikling og verdiskapning
AP 3. Helhetlig og samordnet forvaltning av bioøkonomiressursene i Namdalen.
Prosjektet er først og fremst tiltenkt en mobiliserings- og pådriverrolle, og være en koblingsaktør mellom næringsliv, FoU-miljøer, utdanningsinstitusjoner og offentlige myndigheter. Det betyr at en skal være en tilrettelegger for initiering og gjennomføring av aktiviteter, og følge opp mulig omsøking av ekstern finansiering der dette er ønskelig og naturlig.
Prosjektet ledes av Val FoU, med Kristine Fagerland som prosjektleder.

Fokusområder og aktiviteter

Som for mange andre har også arbeidet i prosjektet vært preget av CV-19 i 2021. Vi har allikevel vært involvert på mange ulike arenaer og aktiviteter. Det har så langt vært et hovedfokus på næringsutvikling og verdiskapning, samt kunnskap- og kompetansebygging blant næringsliv og utdanningsinstitusjoner. Prosjektet har arrangert eller vært medarrangør for en rekke webinarer, seminarer og fagdager innen bioøkonomi og bærekraft, noen av disse er listet opp nedenfor:

Bærekraftleir

(samarbeidspartnere Val skoler og Ungt Entreprenørskap)

En av målsettingen i prosjektet er å spre kunnskap og kompetanse om bioøkonomi i utdanningsinstitusjoner. Prosjektet gjennomførte derfor i oktober et pilotprosjekt for skoleelever og lærere fra de 4 videregående skolene i Namdal.

Gjennom en 2-dagers hektisk og innholdsrik bærekraftleir fikk deltagerne vite mer om hva økt fokus på bærekraft har å si for næringslivet og enkeltbedrifter, og hvilken betydning dette har for arbeidshverdagen til ansatte og bedriftenes fokusområder og strategiske valg.

Næringslivsaktører i Ytre Namdal stilte velvillig opp som vertskap, og fortalte om bærekraft som en forutsetting for utvikling av næringslivet i Namdalen. Som avslutning på leiren gjennomførte Ungt Entreprenørskap en grundercamp, der elevene jobbet frem kreative løsninger på konkrete bærekraftutfordringer som ble presentert for bedriftene.

På besøk hos Oceanize, som resirkulerer plast.
På besøk hos SinkabergHansen.

 

Trøndelags Europakontor

Namdal Regionråd meldte seg 1. januar 2021 inn i Trøndelags Europakontor. Europakontoret har 2 ansatte stasjonert i Brussel som jobber for å mobilisere og koble medlemmene inn i den europeiske kunnskapsbyggingen og innovasjonskraften som skapes gjennom EUs programmer. I tillegg jobber kontoret for å påvirke ny politikkutforming fra EU i tråd med våre medlemmers ønsker.

Det er viktig for Namdalen å ha kunnskap om de muligheter som finnes i EU-systemet, gjennom EØS-avtalen, Interreg og andre kanaler. Et medlemskap i Trøndelag Europakontor gir utvidet innsikt og utnyttelse av disse muligheten for både kommuner og næringsliv i Namdalen.

For arbeidet med bioøkonomi legges mange viktige premisser og rammevilkår i EU, det er derfor viktig at man er tett på og påvirker fremtidens næringsvilkår, samt kobling av viktig spisskompetanse inn i prosjekter.

Kontoret er en viktig ressurs som vi ønsker at aktørene i Namdalen skal knytte til seg.

Nettside: https://mid-norway.no/

 

Ta kontakt med prosjektet hvis du/dere har tanker eller ideer som vi kan ta tak i og være en sparringspartner i den videre prosessen.

Kontaktinfo:
Prosjektleder: Kristine Fagerland e-post: kfagerland@valfou.no, tlf. 92 42 60 20
eller
Daglig leder i Namdal Regionråd: Narve Nordmelan e-post: narve.nordmelan@namdalregionrad.no tlf. 913 08 561

 

Kategori: