Regionalt næringsfond

Foto: Søderholm - Steen / trondelag.com

Trøndelag fylkeskommune har gitt regionrådene myndighet til å forvalte regionale næringsfond for 2019. Fondene er gitt en ramme som tilsvarer 200.000 kroner per kommune. Namdal regionråd forvalter således kr. 2.600.000 for 2019.

Det er utarbeidet egne retningslinjer for årets fond, der kommunene saksbehandler søknader gjennom de tre eksisterende regionale ordningene (NYN i Ytre Namdal, MNS utvikling i Midtre Namdal og næringsnettverket i Indre Namdal). Flatangers «andel» forvaltes av regionrådet. Søknader skal gjøres elektronisk. Portalen for Namdal regionråd i http://www.regionalforvaltning.no er nå tilgjengelig.

Forvaltning av regionale næringsfond 2019

I møte mellom sekretariatet i Namdal regionråd, Trøndelag fylkeskommune og saksbehandlere/næringsmedarbeidere i kommunene i Namdalen i Namsos 27. mars 2019 er en blitt enige om følgende rutiner/praksis for forvaltning av regionale næringsfond i 2019:

 Tilsagnsbrev fra Trøndelag fylkeskommune og retningslinjer vedtatt av Namdal regionråd ligger til grunn. Midlene kan videreutbetales til eksisterende regionale næringsfond, men ikke til enkeltkommuner.

 • Tiltak som støttes med midler fra fondet skal ha regional betydning (virkning ut over en kommune). Jamfør tilsagnsbrevet.
 • Namdal regionråd mottar årets tildeling av utviklingsmidler; kr 200.000 per kommune, til sammen 2.600.000 kroner (Osen deltar i Fosen-samarbeidet).
 • Namdal regionråd er forvalter og rapporterer til Trøndelag fylkeskommune om bruken av årets fond
 • Det etableres fire regionale støtteordninger under Namdal regionråd:
 • Ytre Namdal (NYN). Midler for tre kommuner overføres (600.000 kr)
 • Midtre Namdal (MNS utvikling) Midler for fire kommuner overføres (800.000 kr)
 • Indre Namdal (næringsnettverk Indre Namdal). Midler for fem kommuner overføres (1.000.000 kr)
 • Midlene (200.000 kr) forvaltes av Namdal regionråd.
 • Hver av støtteordningene har en administrator (minus Flatanger, der regionrådet er administrator), mens alle saksbehandlere i kommunenes førstelinje kan saksbehandle i fondet.
 • Søknader om midler fra fondet søkes gjennom no.
 • Namdal regionråd utarbeider eget, forenklet søknadsskjema som er felles for alle.
 • Restmidler ved årets utgang kan ikke overføres til kommunale fond, men går tilbake til regionrådet eller kan overføres til neste år dersom fordelinga mellom regionene i Namdalen videreføres.
 • Forvaltning/praksis som skal gjelde for 2020, forutsettes avklart i siste kvartal 2019.
Kategori: