Regionrådets uttalelse om Nord universitet

Foto: Søderholm - Steen / trondelag.com

Namdal regionråd vedtok på sitt møte i Grong 28.-29. mai denne uttalelsen om studiestedsstrukturen i Nord universitet – inkludert en åpning for å innarbeide flere momenter og innspill fram til høringsfristen:

 1. Namdal regionråd vedtar forslag til høringsuttalelse om Nord universitets studiestedsstruktur
 2. Daglig leder får, i samråd med arbeidsutvalget (AU), fullmakt til å innarbeide innspill fra regionrådet, mulige nye momenter i saken, samt vedlegge relevante vedlegg fram til høringsfristen 15. juni 2019.

Høringsuttalelse fra Namdal regionråd om Nord universitets studiestedsstruktur:

 PROSESSEN

Namdal regionråd konstaterer at styret i Nord universitet gjennom sitt vedtak i styret 30. april 2019 slår fast at rektors rapport, som er lagt ut på høring fram til 15. juni 2019, har så store kvalitative mangler (analyser og begrunnelser) at de bestiller vesentlige tilleggsutredninger parallelt med høringa. Dette er i seg selv beskrivende om kvaliteten i det forarbeidet som er gjort med å legge fram et tilfredsstillende grunnlag for styrets beslutning om studiestedsstruktur.

Namdal regionråd mener det er svært uheldig å gjennomføre høringa parallelt med nye utredninger, da høringspartene dermed ikke kjenner disse utredningenes innhold og konklusjoner.

Formålet med «ny studiestedsstruktur for Nord universitet» er å utforme en studiestruktur som bidrar til å realisere universitetets faglige strategier og ambisjonen om å bidra til regional utvikling. Styrets mandat til rektor er å gjennomgå strategiske prioriteringer, kvalitet i forskning og utdanning, regionale behov og økonomisk bærekraft/holdbarhet.

Namdal regionråd mener konklusjonene som er lagt fram for styret i all hovedsak knytter seg til faglige strategier og ambisjoner og i for liten grad tar hensyn til regionale behov og regional utvikling. Administrasjonen stipulerer et innsparingspotensial på om lag 50 millioner kroner av et totalt budsjett på ca. 1,3 mrd. kroner. Innsparingene dette gir, er svært lite i forhold til de negative effektene dette vil gi i universitetets framtidige virksomhet. Flere regioner rammes dramatisk ved bortfall av studiesteder, fagmiljøer og svært negative tilleggseffekter i de respektive regioner/lokalsamfunn.

KOMPETANSE

Blir Nord universitets samlede kompetanse bedre ved å ta bort de studiestedene som ser ut til å ha for lav andel første- og toppkompetente ansatte? Vi mener det er et vesentlig bedre virkemiddel å utvikle i stedet for å avvikle, og mener det er et betydelig potensial i å forsterke kompetansen der den er for lav i stedet for å fjerne den som alt er der.

Namsos har i dag det største helsefaglige miljøet mellom Tromsø og Trondheim, summert i antall førstekompetente ansatte, og 8 av de 26 fast ansatte førstekompetente –  herav 17 førsteamanuenser, deltar i professor-kvalifiseringsprogram. Alle disse nyter godt av et bredt, tverrfaglig helsefagmiljø. De som deltar i disse kvalifiseringsløpene vil tilføre Namsos en betydelig toppkompetanse innen 2022 og vil da være på høyde med det Bodø og Levanger har i dag. Avdelingas egen rapport om status (januar 2019) reflekteres ikke i rektors rapport. I neste omgang vil toppkompetanse-tilførselen kunne stimulere til ytterligere tilgang på både ny førstekompetanse og toppkompetanse.

Namdal regionråd er kjent med at det kun er lyst ut 1 fast vitenskapelig stilling (UFF-stilling) ved Campus Namdal siden desember 2017. Dette har medført stor undervisningsbelastning på fagfolket som innehar forskerkompetanse og som derigjennom bidrar til at det blir mindre tid til å forske og oppfylle forventede forskningskrav. Slikt fremmer ikke økt forskningsaktivitet og publisering. Et annet moment er at forskere i vesentlig grad blir igjen i regionen der de forsker.

Forskningsmiljøet ved Nord universitet i Namsos er avgjørende for regionens FoU-arbeid, både som aktiv part i prosjekter, men også i å gi bistand til andre regionale aktører når de skal søke om forskningsmidler.

TVERRFAGLIG MILJØ

Namdal regionråd mener det er meningsløst å rive opp helsefagtilbudet og legge ned studieaktiviteten i Namsos ved å gjøre avdelinga til et utdanningssted uten faglig ansatte.

Å bygge opp et tverrfaglig, komplementært fagtilbud tar lang tid og krever vesentlige ressurser. Det må være en vesentlig bedre løsning å videreføre og utvikle alle utdanningene i helsefag i Nord universitet for å kunne dekke de betydelige kapasitets- og kompetanseutfordringene denne sektoren krever i årene som kommer. Helsefagene er profesjonsutdanninger som i stor grad rekrutterer til de regionene der utdanningene finnes. En desentralisert struktur på profesjonsutdanninger er derfor svært vesentlig.

I delrapport 2, fra fakultetene, presenteres det fra dekan i fakultet for sykepleie og helsevitenskap (FSH) at samlokalisering av studier er viktig for et kvalitativt godt og attraktivt studiemiljø. Det synes derfor oppsiktsvekkende at rektors rapport konkluderer med at eneste fagmiljøet med alle studietilbud i universitetets studieportefølje i helsefag skal legges ned og splittes mellom to campus som ikke har disse tilbudene fra før.

Det synes lite realistisk at fagressursene til utdanningene i Namsos automatisk blir med «på lasset» ved overføring til Levanger og/eller Bodø. Det vil dermed måtte brukes tid og ressurser på å bygge opp fagmiljøer som Bodø/Levanger i dag ikke har, fordi utdanningene ikke eksisterer der. Det synes også lite realistisk at man ved overføring av utdanninger fra Namsos til Levanger/Bodø vil kunne dekke praksisbehovet i Namdalen. Halve studietida i profesjonsutdanningene i helse brukes til praksis i sykehus eller kommunehelsetjeneste. Både kommunene og sykehuset må med det forslaget som foreligger, forvente redusert tilgang på studenter i praksis.

Vi viser ellers til presentasjon fra fylkeslege Jan Vaage i Trøndelag over sykepleierdekning per 1000 innbyggere over 80 år – der Namdalen kommer best ut i Trøndelag, sannsynligvis grunnet mange års tilstedeværelse av sykepleierutdanning I Namsos. Kommuner med lang avstand til utdanningsinstitusjon kommer dårligst ut.

 

Styret bør gjøre en egen vurdering av behovet for å styrke helseutdanningene i sykehusbyene. Likebehandling av disse byene er viktig ut fra den store betydninga universitetet har for rekruttering av kvalifiserte helsearbeidere til sykehusene.

Vi savner en helhetlig analyse over både de faglige og regionale virkningene av å rive i stykker et av universitetets sterkeste fagmiljø.

PARTNERSKAP NAMDAL OG ANNET SAMARBEID

Kommunene i Namdalen, HiNT (fram til 2016/Nord universitet (fra 2016) og Trøndelag Forskning og Utvikling har siden 2010 hatt en partnerskapsavtale med strategisk mål om å bidra til økt samhandling i Namdalen mellom universitet, forskningsinstitusjoner, offentlige virksomheter og næringsliv, samt bidra til realisering av kompetanseintensiv nyskaping i Namdalen. Før dette (2000-2011) ble samarbeidsprosjektet «kunnskapsbasert verdiskaping» gjennomført.

Partnerskapsavtalen (gjeldende avtale, signert februar 2018) har som formål å:

 • Styrke samarbeidet mellom Namdal regionråd, Nord universitet og TFoU
 • Sikre TFoU og Nord universitets tilstedeværelse, deltakelse og kompetansebidrag i Namdal
 • Videreutvikle Nord universitet innenfor sine kompetanseområder i Namdal
 • Legge til rette for tiltak som bidrar til løsning på kompetansebehov som etterspørres i Namdalen
 • Styrke kompetanse- og forskingsmiljøer i Namdalen og bidra til at det drives FoU-arbeid på namdalske problemstillinger
 • Bidra til at Nord universitet og TFoU ivaretar rollen som regional utviklingsaktør i Namdal
 • Øke kunnskapsproduksjon og bidra til bærekraftig utvikling av de akademiske miljøer ved Nord universitet, campus Namsos gjennom styrking og målretting av forskning og utviklingsvirksomheten
 • Bidra til kunnskapsbasert verdiskaping og regional utvikling gjennom økt samhandling mellom universitet, offentlig virksomheter og eksisterende næringsliv, samt bidra til realisering av kompetanseintensiv nyskaping i Namdalen
 • Legge til rette for at andre offentlige aktører i regionen kan delta i partnerskapet.

Det må bygges videre på det sterke og godt innarbeidde partnerskapet mellom Nord universitet, kommuner, helseforetak og andre samarbeidspartnere i Namdalen. Det er betydelige videreutviklingsmuligheter ved Campus Namdal med basis i de fire eksisterende profesjonsutdanningene og det gode tverrfaglige samarbeidet som eksisterer, ved for eksempel:

 1. Mastertilbud innen flere av utdanningene
 2. Ny profesjonsutdanning (bachelor, evt. også master) innen psykologi er et meget aktuelt, nytt tilbud for å dekke behovet og kravet om psykologdekning i alle kommuner fra 2020.
 3. PhD-løp innen alle fagområder. Særdeles aktuelt: Farmasi og fiskehelse, psykisk helse, folkehelse og humor, og andre aktuelle PhD-løp både i samarbeid med det offentlige og mot næringslivet.
 4. Flere desentraliserte tilbud innen fagområdene som dekkes av Fakultet for sykepleie og helsevitenskap
 5. Tilstedeværelse fra andre fakulteter enn sykepleie og helsevitenskap (FSH) med desentraliserte/behovsrettede tilbud – i for eksempel biovitenskap og akvakultur, lærer- og barnehagelærerutdanning, økonomi/administrasjon, eventuelt andre som kan bidra med økt lokal kompetanse innen andre områder enn til offentlig sektor, som i hovedsak nyter godt av kompetansetilførselen i dag.
 6. Betydelig behov og potensial innen etter- og videreutdanning – både hele fagutdanninger og kortere tilleggsutdanninger, lokalisert på studiestedet eller desentralisert.
 7. Rektors rapport beskriver betydninga av samspill mellom universitetet og helseforetakene. Rapporten nevner i denne sammenheng ikke at det sykehus i Namsos og den relevansen dette har for det løpende utdanningsbehovet- og kapasiteten/mulighetene i praksisfeltet i helseutdanningene. Det er dramatisk for Sykehuset Namsos om de mister nærheten til helsefagutdanningene – som er helt avgjørende for løpende tilgang på praksisstudenter og vikarer. Et bortfall av denne tilgangen og nærheten vil svekke sykehuset, som er Namdalens viktigste samfunnsinstans, som følger innbyggerne fra vugge til grav, representerer trygghet og tilgang til spesialisthelsetjenester.

REGIONAL UTVIKLING OG REFORMER

Fusjonsplattformen for sammenslåing av Høgskolen i Nord-Trøndelag, Høgskolen i Nesna og Universitetet i Nordland bygger på et mål om å videreføre og utvikle (forsterke) de studiestedene som eksisterte da fusjonen ble gjennomført fra 1. januar 2016. Krav fra nasjonale myndigheter om økt forskings- og publiseringsaktivitet fratar ikke ledelse og styre i Nord universitet plikt til å ivareta grunnlaget for fusjonen og utøve universitetets regionale forpliktelser.

Regionreformen har som formål å etablere sterkere regioner som i større grad er i stand til å løse oppgaver alene. Dette understrekes med overføring av en del statlige oppgaver til de nye fylkene. Fra Trøndelags side er forventninger om dette grundig markert gjennom intensjonsavtalen om sammenslåing av Trøndelag til ett fylke – om balansert utvikling – ei forutsetning som fylkeskommunen slår grundig fast i sine kommentarer til endringene i studiestedsstruktur. Dette ivaretas og understrekes i Trøndelagsplanen, i kompetansestrategi for Trøndelag (vedtas juni 2019), strategi for innovasjon og verdiskaping og nye strategier og handlingsplaner i Trøndelag.

I kunnskapsgrunnlaget for Kompetansestrategi for Trøndelag pekes det blant annet på at

 • Trøndelag er god på innovasjon, men med store regionale forskjeller
 • Trøndelag har lavt utdanningsnivå, spesielt i distriktene
 • Kompetansearbeidsplasser gir store ringvirkninger

Nord universitet må ha en betydelig rolle i å styrke regionens kompetanse i framtida.

Trøndelag fylkeskommune slår fast at ledelsen i Nord universitet i liten grad har engasjert seg i arbeidet med det grunnleggende planarbeidet for regional utvikling i Trøndelag, blant annet ved ikke å delta i regionale fora for utvikling av strategier og planer, og at Nord universitet ikke avga høringsuttalelse om Trøndelagsplanen.

Kommunereformen medfører flere kommunesammenslåinger i Trøndelag fra 1. januar 2020. Hensikten med reformen er å bygge sterkere kommuner og forsterke regionsentra for eksempel ved å sikre enda bedre grunnlag for viktige samfunnsinstanser. Namsos er en av de kommunene som inngår i en kommunesammenslåing, og er både som kommune- og regionsenter i ferd med å bli vesentlig svekket gjennom forslaget som er fremmet om studiestedsstruktur.

Nord universitet betrakter regionen de skal betjene som universitetets nedslagsfelt; det vil si tidligere Nord-Trøndelag og Nordland. Løser de utdanningskrav (antall studenter), forsknings- og publiseringskravene innenfor denne geografien, har de løst sitt oppdrag, ifølge tidligere rektor (Ref. møte med Namdal regionråd i Bodø 3. januar 2019).

Nordland og tidligere Nord-Trøndelag består av mange regioner, med mange og ulike behov, forventninger og ressurser. Namdalen er en av disse – med våre behov. Trøndelag utenfor Trondheim ligger under utdanningsgjennomsnittet i Norge (målt i andel innbyggere med høyere utdanning, jf. Trøndelag i tall 2018). Namdalen er en av de regionene i Trøndelag med lavest kompetansenivå. Nord universitet er den eneste aktøren som bidrar til å tilføre vår region (Namdalen) kompetanse på høgskole-/universitetsnivå. Å fjerne denne kompetanseaktøren fra regionen svekker kompetansen i regionen i stedet for å styrke den.

Dersom prosessen og beslutning om eventuell nedleggelse av studiesteder skal ha legitimitet i Trøndelag, må dette være fundert på den relevansen og betydninga dette har for samfunnslivet og samfunnsaktørene i Trøndelag. Vi legger merke til at flere av de regionale aktørene i Trøndelag opplever liten involvering i prosessene, og at det som framføres fra ledelsen i fakultetene i stor grad er bestemmende for resultatet. Det uttrykkes også at Nord universitet i liten grad har kunnskap om, eller forholder seg til det lokale kompetansebehovet i regionene i Trøndelag.

Det er i løpet av de siste årene gjennomført mange nasjonale reformer som påvirker kommuner og regioner. Formålet med de fleste er at de skal bidra til å gjøre kommuner, byer og regioner mer robuste. Fellestrekket ved disse reformene er at de i hele sitt vesen er sentraliserende. De bidrar til å sentralisere viktige samfunnsfunksjoner bort fra regionene, i stedet for å styrke dem. Summen av dem er at spesielt distriktsregionene, -byene og -kommunene svekkes i stedet for å bli styrket. Studiestedsstruktur-forslaget i Nord universitet bidrar dessverre til akkurat det samme.

 Namdal regionråd forventer at Nord universitet beslutter å videreføre alle de fire bachelorutdanningene ved Campus Namdal, sikrer det tverrfaglige, brede helsefagmiljøet i Namsos og utvikler tilbudene i stedet for å avvikle dem.

 Namdal regionråd skal bidra konstruktivt og aktivt for at Nord universitets avdeling i Namsos skal levere gode kandidater til helsevesenet og bidra til fortsatt godt samarbeid som gagner både universitetet og regionen.

Kategori: ,