Skjema for innspill til arealplan kystsone Namdal

Foto: Søderholm - Steen / trondelag.com

Innspill til kystsoneplan for Namdalskysten arealdel i sjø

innen 8.april 2020.

Innspill fra næringsaktører til arealdelen som ønskes vurdert må følge denne malen.

Hensikten med opplysningene er å danne utgangspunkt for konsekvensutredning etter kravene i plan- og bygningslovens kapittel 4. Kommunene er ansvarlig for at konsekvensutredning (KU) blir foretatt.

Dersom det oppstår behov for supplerende fagutredninger i forhold til tiltak som vurderes tatt inn i kommuneplanen, kan forslagsstiller bli bedt om å fremskaffe nødvendig dokumentasjon. Før nærmere informasjon Planprogram for Namdalskysten.

Alle innspill til nye arealformål må inneholde kart som viser avgrensningen av foreslått arealformål i så dekkende målestokk som mulig. Kartgrunnlag kan for eksempel hentes fra http://www.norgeskart.no/ . Det er mulig å lage et skjermbilde av kartet og tegne inn avgrensingen av tiltaket på dette.

Innspill leveres med skjemaet under utfylt så langt mulig. Skjemaet etterspør opplysninger som har ulik relevans for ulike arealformål.

Her er skjema for utfylling:

 

Mal for arealinnspill til Namdalskysten

Kategori: