Skjema for innspill til arealplan kystsone Namdal

Foto: Søderholm - Steen / trondelag.com

Innspill til kystsoneplan for Namdalskysten arealdel i sjø

innen 30. april 2020.

Innspill fra næringsaktører til arealdelen som ønskes vurdert må følge denne malen.

Hensikten med opplysningene er å danne utgangspunkt for konsekvensutredning etter kravene i plan- og bygningslovens kapittel 4. Kommunene er ansvarlig for at konsekvensutredning (KU) blir foretatt.

Dersom det oppstår behov for supplerende fagutredninger i forhold til tiltak som vurderes tatt inn i kommuneplanen, kan forslagsstiller bli bedt om å fremskaffe nødvendig dokumentasjon. Før nærmere informasjon Planprogram for Namdalskysten.

Alle innspill til nye arealformål må inneholde kart som viser avgrensningen av foreslått arealformål i så dekkende målestokk som mulig. Kartgrunnlag kan for eksempel hentes fra http://www.norgeskart.no/ . Det er mulig å lage et skjermbilde av kartet og tegne inn avgrensingen av tiltaket på dette. Her er lenke til Trøndelag fylkeskommunes kartinnsynsløsning: 

 

Innspill leveres med skjemaet under utfylt så langt mulig. Skjemaet etterspør opplysninger som har ulik relevans for ulike arealformål.

Her er skjema for utfylling:

 

Skjema arealinnspill til Namdalskysten

Kategori: