Struktur til besvær

Foto: Søderholm - Steen / trondelag.com

Namdal regionråd er bekymret over de mulige konsekvensene av Nord universitets strukturdebatt om studiesteder og campus. 3. januar møtte regionrådet rektor Bjørn Olsen i Bodø.

Regionrådets leder Amund Hellesø, nestleder/leder i kompetansekomiteen Hege Nordheim-Viken, vertskapskommuneordfører Arnhild Holstad og daglig leder Ragnar Prestvik deltok under møtet med rektoren i Bodø. I møtet deltok også direktør i Helse nord-Trøndelag, Torbjørn Aas.

Nord universitet styre har bedt om en gjennomgang av studiestedsstrukturen og nærmer seg konklusjonene. Fakultetene har uttalt seg om hvordan de ser for seg SIN framtidige organisering. Alle heltidsstudier i Namsos er tilknyttet fakultet for sykepleie og helsevitenskap der det er antydet to, eventuelt tre framtidige campuser, der Namsos ikke ser ut til å være ett av de prioriterte. Rektor skal i sin konklusjon ha en helhetlig tilnærming, og ikke nødvendigvis konkludere likt med fakultetslederne.

Alle eksisterende studiesteder i tidligere Nord-Trøndelag er fullverdige campus med heltidsstudier, fullt oppsatt med undervisningspersonell, forskningsaktivitet og fasiliteter. Et studiested vil ifølge definisjonen innebære at dette ikke er ivaretatt.

I møtet i Bodø ble Namdalens behov for kompetanse og tilførsel av nok arbeidskraft påpekt – og universitets viktige betydning for å oppnå dette. Spesielt innen helsefagene er det framtidige behovet åpenbart, og en  nedgradering av helsefagutdanningene i Namsos vil gjøre rekrutterings- og kompetanseutfordringene enda større. Direktør Torbjørn Aas i Helse Nord-Trøndelag understreket dette og viste til det tette samspillet mellom sykehuset/foretaket og universitetet både i Namsos og Levanger.

Beslutning om framtidig struktur skal fattes innen sommeren, og framover vinteren og våren blir det gjennomført flere møter for å få innspill til diskusjonen. Styret i Nord universitet vil også vurdere om spørsmålet skal legges ut til offentlig høring.

 

Kategori: