Kollektivtransporten i Trøndelag

Foto: Søderholm - Steen / trondelag.com

Uttalelse sendt til transportkomiteen i Trøndelag fylkeskommune 26. februar 2018

Innsparingstiltak i transportsektoren

Namdal regionråd ønsker å komme med innspill til hovedutvalget for transport i Trøndelag fylkeskommune før behandling av sakene i utvalgets møte 1. mars

  1. Konkrete innsparingstiltak uten konsekvensutredning

Vi registrerer at fylkesrådmannen i sak 20/18 legger fram forslag til betydelige innsparingstiltak i transportsektoren med virkning allerede fra 1. mai uten å konsekvensutrede effekten av å gjennomføre de tiltakene som er foreslått. Dette mener vi ikke er et godt nok grunnlag for våre politikere til å treffe gode, framtidsretta vedtak på vegne av Trøndelag.

Det er foreslått betydelige reduksjoner på kollektivtilbudet i Namdalen både for buss og båt. Dette samsvarer dårlig med målet om å ta hele Trøndelag i bruk.

Vi ser at man i saken før (19/18) behandler mandat for nytt båtanbud i Ytre Namdal fra 2020 og synes dette henger dårlig sammen med at man i påfølgende sak (20/18) foreslår at store deler av båttilbudet legges ned.

Vi forventer at forslagene konsekvens- og sårbarhetsvurderes før de tas opp til behandling, og  følgelig at foreslåtte innsparingstiltak avventes/utsettes.

  1. Bruk av fondsmidler

Vi ser at det foreslås å omdisponere avsatte midler fra fond for å dekke om lag halvparten av innsparingsbehovet.

Dette angår blant annet ei avsetning på 10 millioner kroner for bru til Jøa. Dette prosjektet har det vært arbeidet med over lang tid, og vi synes det er uakseptabelt at avsatte midler til konkrete formål – som ikke er skrinlagt – bare kan inndras uten å vurdere prosjektets mulighet for realisering.

I arbeidet med etablering av Nye Namsos kommune er dette prosjektet høyt prioritert – blant annet er det gitt ekstra statlig tilskudd til planlegging av prosjektet.

Vi ber hovedutvalget om ikke å omdisponere de avsatte fondsmidlene til bruprosjektet på Jøa.

Namdal regionråds leder Amund Hellesø, ordfører i Vikna – kan svare på spørsmål angående våre innspill. Tlf 909 73 535.

 

Amund Hellesø, ordfører Vikna                                       Per Olav Tyldum, ordfører Overhalla

Leder i Namdal regionråd                                                Leder samferdselskomiteen Namdal regionråd

 

Arnhild Holstad                    Rune Wik                              Steinar Lyngstad                 Olav Jørgen Bjørkås

ordfører Namsos                 fung ordfører Fosnes         ordfører Namdalseid          ordfører Flatanger

 

John Einar Høvik                 Skjalg Åkerøy                      Stian Brekkvassmo            Bente Estil

Ordfører Osen                     ordfører Grong                    ordfører Namsskogan        ordfører Lierne

 

Hans Oskar Devik               Hege Nordheim-Viken       Per Helge Johansen          Steinar Aspli

Ordfører Røyrvik                  Ordfører Høylandet            Ordfører Leka                      Ordfører Nærøy

 

Kategori: