Strategi og handlingsplan

Namdalen skal være en stolt og attraktiv region, der vi skaper nye løsninger og framtidas arbeidsplasser.

Strategien til regionrådet har tre hovedområder:

  • Rekruttering og kompetanse
  • Gode naturgitte vilkår for vekst og verdiskapning
  • Gode og framtidsrettede helse og beredskapstjenester

Vedtatt av representantskapet 15. april 2024:

Samferdselsstrategi

I Hurdalsplattformen skriver regjeringspartiene: «Infrastruktur som vei, jernbane, havner, ferger, flyplasser, bredbånd og mobilnett binder Norge sammen og er helt avgjørende for bosetting og arbeidsplasser i hele landet».
Videre heter det; «Det offentlige må sørge for god infrastruktur som skaper levende lokalmiljøer og legger grunnlaget for lønnsomme arbeidsplasser i hele Norge».
Namdal regionråd støtter opp om disse ambisjonene:

Last ned Handlingsplan for Namdalen 2024Last ned Samferdselsstrategi for Namdalen

Testpilot Namdalen

Namdalen vil være en region for å prøve ut nye løsninger. Å skape en slik arena er et offensivt strategisk grep som styrker regionen i møte med morgendagens utfordringer og sikrer løsninger som er tilpasset våre innbyggeres behov. På en lang rekke områder i samfunnet er det behov for nye innovative løsninger, som er av betydning for både innbyggere, næringsliv og samfunnet for øvrig. Derfor ønsker vi at Namdalen skal bli en testregion – en region som tør å teste ut nye løsninger og finne framtidas svar.