Bio- og sirkulærøkonomi satsning

Namdalen er en region som var tidlig ute med en konkret satsing innen bioøkonomi. Allerede i 2018 vedtok regionrådet sin egen strategi for Bioøkonomisatsing i Namdalen. Denne ble fulgt opp av et mobiliseringsprosjekt Program for bioøkonomistatsing i Namdalen 2020-2023 som skulle bidra til å nå målene i strategien.

Gjennom egen satsing på bioøkonomi har Namdalsregionen tatt et stort ansvar for å nå de mål som Trøndelag har satt seg. Samarbeidet som Namdal regionråd har med Nord universitetet og SINTEF gjennom Partnerskap Namdalen utgjør en sterk og handlekraftig enhet. Gjennom et dedikert samspill mellom kommunene, politikerne, forskningsmiljøer, utdanningsinstitusjoner og næringsliv har vi mulighet til å løfte felles satsingsområder på en helthetlig måte og støtte opp med konkrete tiltak.  

Hverken regionrådet, forvaltningen eller utdanningsinstitusjonene vil være i stand til å materialisere satsingene innen bioøkonomi alene, dette er det først og fremst næringslivet som må bidra til gjennom investeringer, gründere og aktører som tar i bruk nye løsninger og innovasjoner i produksjonen. Gjennom tilrettelegging, stimulering og gode intensiver vil Namdalen holde trykket oppe på satsingen og ta en tydelig nasjonal rolle innen bærekraft og bio- og sirkulærøkonomi. Dette vil igjen bidra til at Namdalen vil være en attraktiv region for både studenter, arbeidstakere og næringsliv i årene fremover.

Prosjektet Bio- og sirkulærøkonomi satsing i Namdalen, er et 2årig prosjekt 2024-2025.

Prosjektets hovedmål er:

Utvikle og ta i bruk nye løsninger og kompetanse innen bio- og sirkulærøkonomi i Namdalen.

Realisering av prosjektmålet er konkretisert gjennom følgende arbeidspakker:

Arbeidspakke 1: Namdalsk Europasatsing

Arbeidspakke 2: Testpilot Namdal

Arbeidspakke 3: Framtidens biokompetanse

Prosjekt er eid av Namdal Regionråd med Nord universitetet og SINTEF som prosjektpartnere. Prosjektet er finansiert av Namdal Regionråd og Trøndelag Fylkekommune.

Styringsgruppen består av:

Fra Namdal regionråd: Ole Joar Flaat, ordfører Høylandet og Narve Nordmelan, Namdal regionråd

Fra Partnerskapet: Aina Hildrum, Nord universitet og Espen Carlsson, SINTEF

Eksterne medlemmer: Lars Langås, Inam, Odd Arne Bratland, Trøndelag Fylkeskommune, Håvard Tangvik, Trøndelags Europakontor.

Prosjektleder: Prosjektet ledes av Kristine Fagerland i Val FoU. Hun har mastergrad i naturforvaltning fra Norges miljø- og biovitenskaplige universitet. Kristine har bakgrunn fra blant annet Nordland Bondelag og kommunal forvaltning.

Kristine Fagerland
Prosjektleder Bioøkonomi
Tlf.: 924 260 20
E-post: kfagerland@valfou.no

Se tidligere prosjekt bioøkonomi