Om prosjektet

Helseplattformen er et midt-norsk prosjekt som involverer alle kommunene i regionrådet og Bindal. Prosjektet har som formål å innføre Helseplattformen som ny elektronisk pasientjournal i alle namdalskommunene og Bindal. Helseplattformen vil erstatte dagens løsninger for pleie- og omsorg, helsestasjon, fastleger og legevakt.

Det er rådmannsforum i Namdal Regionråd som er innføringsprosjektets eiere og som tar endelige beslutninger i forhold til start og slutt av prosjektet, fordeling av ressurser og alle avgjørelser som ikke kan tas på et lavere nivå.

Helseledernettverket i Namdalen er styringsgruppe for prosjektet. Helselederne vil ha det lokale innføringsansvaret i egen kommune og vil, som et kollektiv, styre hvordan det regionale arbeidet skal organiseres. Nettverket tar avgjørelser knyttet til organisering av ressurser, start og slutt av delprosjekter knyttet til IKT, opplæring, innkjøp, dokumentasjon m.m. I beslutninger som ikke kan løses av nettverket alene er det nettverket som lager innstilling til vedtak for rådmannsforum.

De to foregående forum har en rekke andre saker på sin agenda og har ikke mulighet til å behandle alle spørsmål i innføringsprosjektet. Det er samtidig behov for at flere fagmiljøer deltar i diskusjoner av mer operativ art for å belyse problemstillinger best mulig, men også forankre beslutninger i størst mulig grad. Det er derfor opprettet en dedikert ressursgruppe som består av 3 helseledere, 1 rådmann/kommunaldirektør, 1 IKT-leder og Regional Innføringsleder (RIL). Medlemmene er Gørhill Skogseth Andreassen (Namsos kommune), Eyvind Gartland (Grong kommune), Marit Pedersen (Nærøysund kommune) Ivar Stenvik (Namsos kommune), Bjørn Ståle Aalberg (Grong kommune) og Arne Bangstad (RIL).

Regional innføringsleder (RIL)
Rollen som regional innføringsleder har et tre-delt ansvar; å være redaktør for prosjektplanen og lede det regionale innføringsprosjektet er ett av disse. Det anslås at ca. 50 % av stillingen kan dedikeres til dette ansvaret.

Samtidig er RIL bindeleddet mellom Region Namdalen og det øvrige, midt-norske innføringsprosjektet. Dette arbeidet ledes av Regional Arbeidsgruppe (RAG) som består av 11 regionale innføringsledere samt prosjektledelsen i Trondheim kommune. RIL representerer Namdalen i RAG, men deltar også i en rekke arbeidsprosesser på vegne av midt-norske kommuner. Samlet sett utgjør dette ca. 40 % av stillingen.

Til slutt deltar RIL i koordinering av det regionale innføringsprosjektet med HF Nord-Trøndelag og de tre øvrige regionene som skal innføre Helseplattformen sammen med HF Nord-Trøndelag i PD2. Dette utgjør ca. 10 % av stillingen.

RIL er ansatt i interkommunalt politisk råd Namdal, med Namsos som vertskommune.

Rådmannforum har valgt innføringstidspunktet SW1 for prosjektet, som er stipulert til okt./nov. 2023.

Prosjektlederen

Prosjektleder/regional innføringsleder er Arne Bangstad. Han kommer fra stillingen som helse- og velferdssjef i Bindal kommune og har tidligere lang prosjekterfaring fra Innovasjon Norge og ulike nødhjelpsoperasjoner i utlandet. Bangstad er sertifisert som instruktør i prosjektmetodikk fra Innovasjon Norge (PLP-metodikken).

Arne Bangstad
Prosjektleder/regional innføringsleder
Tlf.: 911 54 174
E-post: arne.bangstad@namdalregionrad.no