En testarena for treffsikker etter- og videreutdanning. Prosjektperiode 2021-2023.

Små virksomheter i distriktene sliter med å finne fram til relevante utdannings- og kompetansetilbud. 
Mange har lange avstander til utdanningsinstitusjonene.

Programmet Kompetansepiloter skal bidra til å identifisere virksomheters behov for kompetansehevende tiltak, tilrettelegge for et tilpasset etter- og videreutdannings tilbud, og mobilisere virksomhetene til å ta dette i bruk.

 • Namdal regionråd har fått midler til å gjennomføre en treårig satsing på mobilisering til kompetanseutvikling.
 • Prosjektet skal styrke satsingen på fleksibel og distriktsvennlig kompetanseutvikling. I tillegg til egne midler finansieres prosjektet, via Trøndelag Fylkeskommune, med tilskudd fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.
 • Fylkeskommunen er prosjekteier med hovedansvar for prosjektets gjennomføring og rapportering. Utdanningsinstitusjoner, Karrieresenteret, nærings­hager, næringsforeninger, næringsfora og personal / kompetanse­ansvarlig i kommunene er noen av de involverte. Kompetanseforum Trøndelag og regionale kompetansefora skal være arenaer for dialog.
 • Målgruppe: Offentlig og privat sektor, med særlig vekt på små og mellomstore virksomheter.
 • Mål: Satsingen skal resultere i at virksomhetene i Namdalen får bedre tilgang til, og i større grad tar i bruk, relevant kompetanseutvikling.
 • Leveranse: Kompetansepilot skal være et utviklingsprogram, og teste ut ulike aktiviteter som mobiliserer offentlig og privat næringsliv til kompetanseutvikling.
 • Erfaringene fra prosjektet vil gi verdifull kunnskap om mulige modeller for kobling av tilbud og etterspørsel av kompetanse, samarbeidsformer, identifisering av kompetansebehov, arbeidsmetodikk og erfaringsutveksling slik at Namdalen og Trøndelag kan møte nye kompetanseutfordringer på en offensiv måte.
 • Prosjektet har etablert Namdal studiesenter i samarbeid med de videregående skolene i Namdalen. Les mer her: Namdal studiesenter

Se prosjektskisse for Kompetansepilot Namdalen her:

For mer informasjon:

Nettside: Trøndelag Fylkeskommune: https://www.trondelagfylke.no/kompetansepilot

Samfunnsøkonomisk analyse (SØA):

Rapport nr. 1, 2021: Følgeevaluering av kompetansepiloter. 

Rapport nr. 2, 2022: Følgeevaluering av kompetansepiloter – midtveisrapport.

Sluttevaluering: 01.03.2024. Følgeevaluering av kompetansepiloter – sluttrapport

Funn fra Samfunnsøkonomisk analyse (SØA) sin følgeevaluering:

Kompetansepilotene har nådd målene:

 • God praksis i metoder og modeller er utviklet.
 • Varige endringer i fylkeskommunens arbeid med å mobilisere etterspørselen etter kompetanseutvikling, tilrettelegge relevante tilbud og slik styrke tilgangen på kompetent arbeidskraft i distriktene.

Hovedfunn:

 • Pilotene har skapt mye innovasjonskraft og endringsvilje og bidratt til utstrakt læring på tvers av fylkeskommunene om god praksis for å styrke kompetanseutviklingen lokalt.
 • Kompetansepilotene har alle samarbeidet tett med lokale aktører og myndigheter.
 • Fylkeskommunene har valgt ulike modeller i mobiliseringsarbeidet for kompetanseutvikling som motor, megler og møteplass. Men modellene bygger alle på tett samarbeid mellom lokale aktører og myndigheter.
 • Samarbeidet mellom ulike kompetanseaktører i fylkeskommunene er blitt sterkere.
 • Kompetansepiloten har styrket den regionale forankringen av kompetansepolitikken i de enkelte fylkeskommunene.
 • Ordningen har tydelig illustrert at å mobilisere til kompetanseutvikling i små virksomheter i distriktene er ressurskrevende og krever dedikerte ressurser.

Erfaringene fra Kompetansepiloter inngår nå i ny ordningen over KDDs budsjett Kompetanse og arbeidskraft i distriktene, ble etablert fra 2024. Ordningen forvaltes av fylkeskommunene og skal styrke samsvar mellom tilbud og etterspørsel etter kompetanse, mobilisere til kompetanseheving, samt legge til rette for desentrale tilbud og kvalifisere flere til arbeid.

Prosjektoppgave, masterstudent Natalie Pettersen: «Hvordan jobber kompetansepiloten for å motivere små bedrifter i distriktet til å ville etter- og videreutdanne ansatte»

Facebook: Trøndelag fylkeskommune Kompetanse Trøndelag og Namdal studiesenter


Heidi Skaret Barsøe
Prosjektleder Kompetansepilot
Tlf.: 970 67 977
E-post: heidi.skaret.barsoe@namdalregionrad.no