Kompetansepilot

Foto: Søderholm - Steen / trondelag.com

Kompetansepiloter er en ny tilskuddsordning finansiert over Kommunal- og
moderniseringsdepartementets (KMDs) budsjett. Kompetanse Norge forvalter ordningen.
Fylkeskommunen er prosjekteier med hovedansvar for prosjektets gjennomføring og rapportering.
Prosjektet skal gjennomføres i samarbeid med næringslivet, kommunene og relevante utdannings-,
kompetanse- og arbeidsmarkedsaktører og eventuelt andre i den aktuelle delregionen/området.

Målet med ordningen er å identifisere og mobilisere virksomheters behov for kompetansehevende
tiltak, samt koble og tilrettelegge for et tilpasset etter- og videreutdanningstilbud i Distrikts-Norge.
Prosjektene skal bidra til å utvikle og prøve ut nye måter og modeller for å nå dette målet, samt
støtte fylkeskommunens strategiske rolle og ansvar for regional kompetansepolitikk.

Målgruppen for prosjektet(ene) er offentlige og private virksomheter, med særlig vekt på små
bedrifter i Distrikts-Norge. Det enkelte prosjekt skal rettes mot delregion(er) innad i et fylke med
overvekt av distriktskommuner på SSBs sentralitetsnivå 5 og 6, og områder med særegne
utfordringer, som regioner med små arbeidsmarkeder, lavt utdanningsnivå, lang avstand til
studiested, og/eller stor mismatch mellom tilbud og etterspørsel

 

Kompetansepilot Trøndelag består av fylkesprosjektet og tre delpiloter bestående av regionene Namdalen, Trøndelag sør og Fosen.

Hensikten med Kompetansepilot Trøndelag er, å

  • Identifisere og mobilisere virksomheters behov for kompetansehevende tiltak
  • Koble og tilrettelegge for et tilpasset etter- og videreutdanningstilbud
  • Utvikle og prøve ut nye måter og modeller for å nå disse målene
  • Styrke fylkeskommunens strategiske rolle og ansvar for regional kompetansepolitikk

Kompetansepilot Trøndelag bidrar til å operasjonalisere flere delmål i Handlingsprogrammet
for Kompetansestrategi for Trøndelag. Prosjektperioden for Kompetansepilot er tre år. Det er en
målsetting at pilotene bidrar til nye modeller som kan danne grunnlag for varige løsninger.

Erfaringene fra delpilotene vil bidra i videreutviklingen av det kompetansepolitiske arbeidet i
Trøndelag. Prosjektet vil gi verdifull kunnskap til regionale kompetanseforum og Kompetanseforum
Trøndelag ved å tilby innsikt til mulige modeller for kobling av tilbud og etterspørsel av kompetanse,
samarbeidsformer, identifisering av kompetansebehov, arbeidsmetodikk og erfaringsutveksling til
styrking av kompetansesatsingen i regionen slik at Trøndelag kan møte nye kompetanseutfordringer
på en offensiv måte.

Kontaktperson: Heidi Skaret Barsøe, Prosjektleder Kompetansepilot Namdalen: Heidi.Skaret.Barsoe@namdalregionrad.no

 

For mer informasjon:
Nettside: Kompetansepilot: https://www.trondelagfylke.no/kompetansepilot

Facebook: Kompetanse Trøndelag https://www.facebook.com/kompetansetrondelag