Kompetansepilot

Foto: Søderholm - Steen / trondelag.com

Kompetansepilot er et nasjonalt kompetanseprosjekt. Prosjektet skal bidra til utvikling av gode modeller for å få samsvar mellom behov og tilbud av kompetanseutviklende tiltak i Distrikts-Norge. Prosjektperioden går over tre år, men det er en målsetting at piloten bidrar til nye modeller og metoder som kan danne grunnlag for varige løsninger. Namdal regionråd er invitert av Trøndelag fylkeskommune, som en av tre regioner, til å delta som et delprosjekt inn i Kompetansepilot Trøndelag. De andre regionene er Trøndelag sør og Fosen.

Kompetansepiloter er finansiert over Kommunal- og moderniseringsdepartementets (KMDs) budsjett og det er Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HKDIR) som forvalter ordningen. Alle fylker unntatt Oslo er med i Kompetansepilotordningen. Fylkeskommunen er prosjekteier med hovedansvar for prosjektets gjennomføring og rapportering. Prosjektet i Trøndelag har virksomheter i offentlig og privat sektor som målgruppe, med særlig vekt på små og mellomstore virksomheter.

Kompetansepilot Namdalen skal gjennomføres i samarbeid med en rekke kompetanseaktører i Namdalen bl.a. Namdal regionråd (ordførere, kommunedirektører), kommunene (personalledere. kommunalsjefer/fagledere), skoleutvalget for videregående skoler, Nord Universitet, NAV, Namdalskysten- og Namdal næringsforening, InnovArena, Skogmo Industripark, Visit Namdalen, Innovasjon Namdal (INam) og Helse Nord-Trøndelag. Erfaringene fra prosjektet vil gi verdifull kunnskap om mulige modeller for kobling av tilbud og etterspørsel av kompetanse, samarbeidsformer, identifisering av kompetansebehov, arbeidsmetodikk og erfaringsutveksling slik at Namdalen og Trøndelag kan møte nye kompetanseutfordringer på en offensiv måte.

Kompetansepilot Namdalen skal prøve ut løsninger som bidrar til

  • Å få fart på kompetansearbeidet i Namdalen
  • Å utvikle Kompetanseforum som møteplass og verksted
  • Finne gode måter for å identifisere kompetansebehov
  • Å prøve ut nye og mer fleksible modeller for opplæring som bidrar til å dekke arbeidslivets behov
  • Å motivere og mobilisere til kompetansetiltak
  • Informasjon om opplæringsmuligheter og finansieringsordninger
  • Samordning og samarbeid om etter- og videreutdanning i Namdalen

Se prosjektskisse for Kompetansepilot Namdalen her:

 

For mer informasjon:

Nettside: Trøndelag Fylkeskommune: https://www.trondelagfylke.no/kompetansepilot

Facebook: Kompetanse Trøndelag https://www.facebook.com/kompetansetrondelag

Instagram: kompetansenamdalen

Facebook:
Kompetansepilot Namdalen

 

Prosjektleder: Heidi Skaret Barsøe
E-post: heidi.skaret.barsoe@namdalregionrad.no