En testarena for treffsikker etter- og videreutdanning. Prosjektperiode 2021-2023.

Små virksomheter i distriktene sliter med å finne fram til relevante utdannings- og kompetansetilbud. 
Mange har lange avstander til utdanningsinstitusjonene.

Programmet Kompetansepiloter skal bidra til å identifisere virksomheters behov for kompetansehevende tiltak, tilrettelegge for et tilpasset etter- og videreutdannings tilbud, og mobilisere virksomhetene til å ta dette i bruk.

  • Namdal regionråd har fått midler til å gjennomføre en treårig satsing på mobilisering til kompetanseutvikling.
  • Prosjektet skal styrke satsingen på fleksibel og distriktsvennlig kompetanseutvikling. I tillegg til egne midler finansieres prosjektet, via Trøndelag Fylkeskommune, med tilskudd fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.
  • Fylkeskommunen er prosjekteier med hovedansvar for prosjektets gjennomføring og rapportering. Utdanningsinstitusjoner, Karrieresenteret, nærings­hager, næringsforeninger, næringsfora og personal / kompetanse­ansvarlig i kommunene er noen av de involverte. Kompetanseforum Trøndelag og regionale kompetansefora skal være arenaer for dialog.
  • Målgruppe: Offentlig og privat sektor, med særlig vekt på små og mellomstore virksomheter.
  • Mål: Satsingen skal resultere i at virksomhetene i Namdalen får bedre tilgang til, og i større grad tar i bruk, relevant kompetanseutvikling.
  • Leveranse: Kompetansepilot skal være et utviklingsprogram, og teste ut ulike aktiviteter som mobiliserer offentlig og privat næringsliv til kompetanseutvikling.
  • Erfaringene fra prosjektet vil gi verdifull kunnskap om mulige modeller for kobling av tilbud og etterspørsel av kompetanse, samarbeidsformer, identifisering av kompetansebehov, arbeidsmetodikk og erfaringsutveksling slik at Namdalen og Trøndelag kan møte nye kompetanseutfordringer på en offensiv måte.
  • Prosjektet har etablert Namdal studiesenter i samarbeid med de videregående skolene i Namdalen. Les mer her: Namdal studiesenter

Se prosjektskisse for Kompetansepilot Namdalen her:

For mer informasjon:

Nettside: Trøndelag Fylkeskommune: https://www.trondelagfylke.no/kompetansepilot

Samfunnsøkonomisk analyse:

Rapport nr. 1, 2021: Følgeevaluering av kompetansepiloter. 

Rapport nr. 2, 2022: Følgeevaluering av kompetansepiloter – midtveisrapport.

Prosjektoppgave, masterstudent Natalie Pettersen: «Hvordan jobber kompetansepiloten for å motivere små bedrifter i distriktet til å ville etter- og videreutdanne ansatte»

Facebook: Trøndelag fylkeskommune Kompetanse Trøndelag og Namdal studiesenter


Heidi Skaret Barsøe
Prosjektleder Kompetansepilot
Tlf.: 970 67 977
E-post: heidi.skaret.barsoe@namdalregionrad.no