Krever strakstiltak for å opprettholde ferjetilbudet

Namdal regionråd mener innskjerping av hviletidsbestemmelser og kutt i fergeavganger til Leka og Jøa er uholdbart for befolkninga på øyene som er helt avhengige av ferge. Foto: Namdalsavisa

Det er helt uakseptabelt at fylkeskommunen svekker beredskapen for innbyggerne på Leka og Jøa. Namdal regionråd krever at fylkeskommunen umiddelbart gjør nødvendig tiltak for å opprettholde ferjetilbudet og sikre liv og helse.
Innskjerping av praksis for hviletid etter beredskapsturer får dramatiske følger for våre øysamfunn. På Leka førte en beredskapstur natt til 21. august til at første avgang for ferje til fastlandet først ble klokka 10.35 med de negative følger det fikk for næringsliv, skoleelever og andre reisende som er avhengig av ferja.
Hittil i år har det vært 48 beredskapsturer på Leka-sambandet -30 av dem på nattestid. Det kan ikke være slik at pasienttransport på natta betyr at ferja ikke går som planlagt påfølgende morgen. Det skaper en helt uholdbar usikkerhet for næringsliv, jobbpendlere, skoleelever, hjemmesykepleie -og ikke minst trygghet for liv og helse.
Jøa har samme utfordring med at nattlige beredskapsturer stopper ferjetrafikken påfølgende morgen. Her har også endret praksis gitt kutt i avganger kveldstid for å sikre seks timers opphold for ferjemannskapene. I praksis vil det si et dårligere ferjetilbud til innbyggerne, som i årevis har arbeidet for et bedre tilbud.


Fylkesdirektøren lanserte i fylkesutvalget 23. august kortere åpningstid som en mulig varig løsning på utfordringen. Dette vil være en dramatisk svekkelse av et allerede begrenset tilbud.


Vi finner det også svært urovekkende når fylkesdirektøren vil vurdere «strammere administrative bestemmelser for hva som kan utløse beredskapsturer». Vi har ikke helt klart for oss hva det da konkret siktes til, men vi håper at fylkeskommunen ikke har tenkt å overprøve legers beslutninger om når det er nødvendig å sende pasienter til sykehus.
Namdalen som region jobber hver dag med å utvikle trygge og gode lokalsamfunn, og helse og beredskap står helt sentralt i dette arbeidet. Redusert tilbud på våre ferjesamband er et langt skritt i feil retning.

Ferjesambandene i Namdalen skal selvsagt drives i henhold til lover og forskrifter. Den eneste løsningen på situasjonen slik vi ser det er å øke antall ansatte, noe som selvsagt vil bety økte kostander. Men beredskapen til øyfolket er viktigere enn penger, og er ikke noe vi vil kompromisse med.
Vi registrerer også at de berørte kommunene ikke ble informert eller invitert til dialog om ny praksis i forkant av beslutningen. Vi regner med at det var en glipp fra fylkeskommunen, og ikke er en ny praksis for involvering og samhandling med kommunene.


Av ordførerne i Namdalen
Frode Båtnes, Hege Saugen, Hege Nordheim Viken, Amund Hellesø, Elisabeth Helmersen, Stian Brekkvassmo, Borgny Grande, Hans Oskar Devik, Reidar Rød/i, Olav Jørgen Bjørkås og John Einar Høvik

Saken er også omtalt i Namdalsavsia (+)