Etter utarbeidelse, innspill og behandling av forslag til planprogram vedtok samtlige daværende kommuner det endelige planprogrammet for «Kystsoneplan for Namdalen og Fosen»

Planprogrammet gjør rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere, opplegget for medvirkning, spesielt i forhold til grupper som antas å bli særlig berørt, hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for utredninger.