Varsko for villaksen

Namdal regionråd forventer at regjeringen tar nødvendige grep for å sikre en bærekraftig villaksstamme, og mener samtidig det må innføres en kompensasjonsordning for rettighetshavere og andre næringsaktører som rammes av laksestengning.

Namdal regionråd forholder seg til det faglige grunnlaget for Miljødirektoratets beslutning om å stenge laksefisket i Namsenvassdraget og Namsenfjorden.

Vitenskapelig råd for lakseforvaltning slår i sin statusrapport fast at norsk villaks er på et historisk lavt nivå, og at klimaendringer og menneskeskapte faktorer er den største trusselen mot villaksen. Nettopp derfor kan ikke stengning av vassdragene være eneste løsning.

Det må iverksettes flere tiltak for å redusere den menneskeskapte trusselen mot villaksen. Dette må inkludere tiltak som gir bedre kunnskap og forståelse om villaksens status og utfordringer, slik at det kan etableres gode og langsiktig tiltak for å sikre en bærekraftig stamme.

Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL) peker videre i sin rapport på at havbruksnæringen er den største menneskeskapte trusselen mot villaksen. Havbruksnæringen er en av våre største eksportnæringer og viktig for verdiskapningen i Norge, men dette må skje på en måte som ikke truer villaksen som art. Offentlige myndigheter og havbruksnæringen må i fellesskap i mye større grad ta tak i denne utfordringen, og sikre tiltak som faktisk virker. Dette er viktig for å ivareta omdømme til havbruksnæringen, samtsikre en bærekraftig verdiskapning og framtid – både for havbruk og villaks.

Laksefiske har lange tradisjoner i Namdalen, og bare elvefisket i Namsen gir en årlig verdiskapning på 100 millioner kroner. En stengning av fiske på kort varsel har store negative følger og representerer et betydelig økonomisk tap for rettighetshavere i elv og fjord, reiseliv og øvrig næringsliv. 

Det må derfor lages en kompensasjonsordning som sikrerrettighetshavere både i elv og fjord. Dette må inkludere også annet næringsliv som blir berørt av beslutningen.

Men framfor alt må offentlige myndigheter, rettighetshavere og havbruksnæringen jobbe sammen for å styrke kunnskap og tiltak som sikrer villaksens framtid. Namdal regionråd bidrar gjerne i et slikt arbeid.